Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 54

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zahtev za upis promene koja se odnosi na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla je uredan ako sadrži podatke iz člana 53. ovog zakona.

Ako utvrdi da zahtev za upis promene nije uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine produžiće rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim a najduže 90 dana.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne uredi zahtev za upis promene, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti zahtev.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »