Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 55

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je zahtev za upis promene uredan, organ nadležan za poslove intelektualne svojine ispituje da li pravni osnov na kome se taj zahtev zasniva ispunjava zakonom propisane uslove i da li se podaci iz zahteva slažu sa podacima u registrima.

Ako pravni osnov na kome se zasniva zahtev za upis promene koja se odnosi na ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne ispunjava zakonom propisane uslove, ili ako se podaci iz zahteva ne slažu sa podacima u registrima, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome podnosioca zahteva i pozvati ga da se u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja izjasni o razlozima zbog kojih se upis promene ne može izvršiti.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene, uz plaćanje propisane takse, organ nadležan za poslove intelektualne svojine produžiće rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim a najduže 90 dana.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine rešenjem će odbiti zahtev za upis promene, ako se podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može odobriti ili se izjasni, a organ nadležan za poslove intelektualne svojine ostane pri stavu da se upis promene ne može odobriti.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »