Zakon o oznakama geografskog porekla

VI. SADRŽINA I OBIM PRAVA KOJE IMA OVLAŠĆENI KORISNIK OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Korišćenje registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake

Član 56

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku, mogu da koriste samo lica kojima je priznat status ovlašćenih korisnika tog imena porekla, odnosno te geografske oznake, i koja su upisana u odgovarajući registar.

Ovlašćeni korisnici imena porekla, odnosno geografske oznake imaju isključivo pravo da ime porekla, odnosno geografsku oznaku koriste za obeležavanje proizvoda na koje se ime porekla, odnosno geografska oznaka odnosi.

Ovlašćeni korisnici imena porekla imaju isključivo pravo da svoj proizvod obeležavaju oznakom „kontrolisano ime porekla”.

Ovlašćeni korisnici geografske oznake kojom se obeležava proizvod čije specifične karakteristike se odnose na kvalitet ili posebna svojstva, imaju isključivo pravo da svoj proizvod obeležavaju oznakom „kontrolisana geografska oznaka”.

Prava iz st. 2, 3. i 4. ovog člana obuhvataju i upotrebu imena porekla, odnosno geografske oznake na ambalaži, katalozima, prospektima, oglasima, posterima i drugim oblicima ponude, uputstvima, računima, poslovnoj prepisci i drugim oblicima poslovne dokumentacije, kao i uvoz i izvoz proizvoda obeleženih tim imenom porekla, odnosno tom geografskom oznakom.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje oblik i sadržinu oznake, kao i način kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose neku od oznaka geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »