Zakon o oznakama geografskog porekla

Način pokretanja postupka za oglašavanje ništavim rešenja

Član 63

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla podnosi se organu nadležnom za poslove intelektualne svojine u dva primerka i sadrži:.

1) podatke o podnosiocu predloga;

2) naznačenje da se traži oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika;

3) registarski broj oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži, odnosno registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži;

4) podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla čije se oglašavanje ništavim traži;

5) razloge zbog kojih se traži oglašavanje ništavim;

6) dokaze o navedenim razlozima;

7) uredno punomoćje kada se postupak pokreće preko punomoćnika i

8) dokaz o uplati propisane takse.

Ako predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla ne sadrži sve elemente iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za poslove intelektualne svojine obavestiće o tome predlagača i pozvati ga da otkloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Ako predlagač u roku iz stava 2. ovog člana ne uredi predlog, organ nadležan za poslove intelektualne svojine zaključkom će odbaciti predlog.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »