Zakon o oznakama geografskog porekla

Postupak po urednom predlogu

Član 64

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uredan predlog iz člana 62. ovog zakona organ nadležan za poslove intelektualne svojine dostaviće protivniku predlagača i pozvati ga da, u roku od 30 dana od dana prijema poziva, dostavi svoj odgovor.

U postupku po predlogu iz člana 62. ovog zakona organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da zakaže usmenu raspravu.

Ako predlagač u toku postupka odustane od svog predloga, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da nastavi postupak po službenoj dužnosti.

U postupku po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla shodno se primenjuju odredbe člana 27. st. 2, 3. i 4, člana 28, člana 41. st. 2, 3. i 4. i člana 42. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »