Zakon o oznakama geografskog porekla

VIII. PRESTANAK OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Prestanak imena porekla, odnosno geografske oznake u zemlji porekla

Član 67

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka prestaje da važi ako joj prestane zaštita u zemlji njenog porekla.

Na zahtev zainteresovanog lica, uz podnošenje potvrde izdate od strane nadležnog organa zemlje porekla određenog imena porekla, odnosno geografske oznake, ili po prijemu obaveštenja nadležnog organa zemlje porekla određenog imena porekla, odnosno geografske oznake da je tom imenu porekla, odnosno geografskoj oznaci prestala zaštita u zemlji porekla, organ nadležan za poslove intelektualne svojine će doneti rešenje o prestanku važenja imena porekla, odnosno geografske oznake.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Rešenje iz stava 2. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisaće u odgovarajući registar i u svom službenom glasilu objaviće propisane podatke o prestanku važenja imena porekla, odnosno geografske oznake.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »