ZAKON o vodama

Izuzeci od plaćanja

Član 159

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Naknada za korišćenje vodnog dobra ne plaća se za:.

1) opšte korišćenje voda;

2) korišćenje vodnog zemljišta za:.

!2и! (1) održavanje rečnih korita i obala vodotoka, !2и! (2) izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, u javnoj svojini, !2и! (3) izgradnju objekata namenjenih odbrani države i javnoj bezbednosti, !2и! (4) eksploataciju rečnih nanosa pri radovima na uređenju vodotoka koje vrši javno vodoprivredno preduzeće, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a koji se koristi za namene iz tačke 2) podtačka (2) ovog stava. 2.2.2. Naknada za ispuštenu vodu
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »