ZAKON o vodama

Namena

Član 158

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje vodnog dobra koriste se za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tač. 1), 2) i 5) ovog zakona.

Sredstva ostvarena od naknada za korišćenje vodnog dobra od obveznika iz člana 155. stav 1. tač. 8) do 12) ovog zakona koriste se na području na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »