ZAKON o vodama

Izvori finansiranja

Član 186

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva za finansiranje Republičkog fonda obezbeđuju se:.

1) iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. ovog zakona, osim naknade za zagađivanje voda, ostvarenih na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine;

3) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Republičkog fonda.

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade u iznosu od 50% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine i koriste se u skladu sa članom 182. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »