ZAKON o vodama

Korišćenje sredstava Republičkog fonda

Član 187

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva Republičkog fonda ostvarena iz izvora iz člana 186. stav 1. ovog zakona koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa iz člana 150. ovog zakona, na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine.

Korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa godišnjim programom iz člana 42. ovog zakona.

Ministarstvo bliže propisuje uslove za raspodelu i korišćenje sredstava Republičkog fonda, kao i način raspodele tih sredstava.

Neutrošena sredstva ostvarena po osnovu naknada za vode iz člana 186. stav 1. tačka 2) ovog zakona u prethodnoj godini, prenose se za iste namene u narednu godinu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »