ZAKON o vodama

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

1. Predmet finansiranja

Član 150

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslovi od opšteg interesa koji se finansiraju u skladu sa ovim zakonom, jesu:.

1) uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;

2) uređenje i korišćenje voda;

3) zaštita voda od zagađivanja;

4) izgradnja, održavanje i upravljanje melioracionim sistemima;

5) izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima;

6) ostali poslovi od opšteg interesa.

Poslovi uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda jesu:.

1) izrada planova upravljanja rizicima od poplava, planova za odbranu od poplava i leda, zaštitu od erozija i bujica;

2) izgradnja, rekonstrukcija i sanacija regulacionih i zaštitnih vodnih objekata u javnoj svojini i održavanje vodotoka;

3) sprovođenje odbrane od poplave i leda;

4) izgradnja objekata i izvođenje radova i mera za zaštitu od erozije i bujica u skladu sa članom 63. ovog zakona.

Poslovi uređenja i korišćenja voda jesu:.

1) izrada bilansa voda, kontrola stanja zaliha vodnih resursa i mere za obezbeđenje njihovog racionalnog korišćenja i zaštite;

2) izrada bilansa podzemnih voda za pojedinačni resurs, uključujući i raspoloživi resurs, način i dinamika obnavljanja resursa i mere za obezbeđenje racionalnog korišćenja i zaštitu resursa;

3) ispitivanje kvaliteta vode i istražni radovi na izvorištu;

4) zaštita izvorišta za snabdevanje vodom;

5) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata iz člana 18. stav 1. tačka 1) ovog zakona, u javnoj svojini.

Poslovi zaštite voda od zagađivanja jesu:.

1) klasifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda;

2) izrada programa i sistematsko praćenje kvaliteta voda – monitoring;

3) priprema planova za zaštitu voda od zagađivanja i operativnih planova za zaštitu od havarijskih zagađenja, organizacija i kontrola njihovog sprovođenja;

4) sprovođenje dugoročnih i kratkoročnih mera za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja voda;

5) uređenje vodnog režima zaštićenih oblasti iz člana 110. ovog zakona i drugih područja koja na njih imaju uticaja;

6) izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda iz člana 19. ovog zakona, u javnoj svojini.

Poslovi koji se odnose na melioracione sisteme jesu:.

1) održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini;

2) upravljanje sistemima za odvodnjavanje i navodnjavanje u javnoj svojini;

3) izgradnja vodnih objekata osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje.

Poslovi koji se odnose na regionalne i višenamenske hidrosisteme jesu:.

1) upravljanje i održavanje, uključujući i čišćenje akumulacija od plutajućeg otpada, regionalnih i višenamenskih hidrosistema u javnoj svojini;

2) izgradnja, rekonstrukcija i sanacija regionalnih i višenamenskih hidrosistema u javnoj svojini.

Ostali poslovi od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu:.

1) izrada planskih dokumenata i normativnih akata;

2) priprema i izdavanje vodnih akata i kontrola njihovog sprovođenja;

3) izrada i revizija investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja;

4) poslovi međunarodne saradnje;

5) uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »