ZAKON o vodama

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 227

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br.46/91, 53/93 – dr.zakon, 67/93 – dr.zakon, 48/94 – dr.zakon, 54/96 i 101/05 – dr.zakon), osim odredaba čl. 81. do 96.

Odredbe čl. 99. do 107. Zakona prestaju da važe 1. januara 2011. godine.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »