ZAKON o vodama

Stupanje na snagu zakona

Član 228

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 150. do 195. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2011. godine.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član