ZAKON o volontiranju

VI. PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA I OBAVEZE

ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

1. Prava volontera

Član 21

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Volonter ima pravo:.

1) da bude upoznat sa uslovima volontiranja, uslugama i aktivnostima koje će obavljati, pravima koja mu pripadaju na osnovu ovog zakona, drugih propisa i opštih akata organizatora volontiranja;

2) da u pisanom obliku, na svoj zahtev, dobije opis volonterske usluge ili aktivnosti;

3) da bude upoznat sa kodeksom ponašanja, odnosno etičkim pravilima ponašanja koja su propisana u delatnostima u kojima se obavlja volontiranje;

4) na odgovarajuće osposobljavanje, ako je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

5) na stručnu pomoć i podršku tokom volontiranja;

6) na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem;

7) na bezbedne i zdrave uslove rada i sredstva i opremu za ličnu zaštitu, u skladu sa prirodom volonterskih usluga i aktivnosti koje obavlja;

8) da se upozna sa opasnostima i štetnostima koja su u vezi sa volonterskim uslugama i aktivnostima koje obavlja;

9) na odmor u toku volontiranja i dnevni odmor, u ugovorenom trajanju;

10) na zaštitu privatnosti i ličnih podataka;

11) da bude konsultovan pri odlučivanju o načinu obavljanja volonterske usluge i aktivnosti;

12) druga prava određena ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »