UREDBU o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeće kulturne delatnosti:

1) istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;

2) bibliotečko-informacione delatnosti;

3) knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);

4) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

5) likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;

6) scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);

7) kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;

8) umetnička fotografija;

9) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

10) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

11) ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010