ZAKON o javnom beležništvu

Pečat, štambilj i potpis

Član 19

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Pre polaganja zakletve javni beležnik mora izraditi službeni pečat i službene štambilje.

(2) Pečat i štambilj moraju sadržavati grb Republike Srbije, ime i prezime javnog beležnika, oznaku „javni beležnik” i naznačenje službenog sedišta javnog beležnika.

(3) Ukoliko se službeno sedište javnog beležnika nalazi na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo određene nacionalne manjine u službenoj upotrebi, tekst službenog pečata i službenog štambilja ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalne manjine.

(4) Javni beležnik može imati samo po jedan službeni pečat za mastilo i vosak.

(5) Predsednik osnovnog suda na čijem području javni beležnik ima sedište, overava otisak pečata i štambilja, kao i potpis javnog beležnika.

(6) Overeni otisak pečata i štambilja, kao i overeni potpis javnog beležnika, predsednik suda iz stava 5. ovog člana deponuje kod Komore.

(7) Javni beležnik je dužan da čuva sa posebnom pažnjom pečat i štambilje, a u slučaju njihovog gubitka sud iz stava 5. ovog člana dužan je da to oglasi u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

(9) Pečat i štambilj javni beležnik može upotrebljavati samo za radnje koje je preduzeo u granicama svojih zakonskih nadležnosti.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »