ZAKON o javnom beležništvu

Poveravanje poslova od strane suda

Član 99

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Pod uslovima iz člana 98. ovog zakona sud može odlukom poveriti postupak ili preduzimanje pojedinih radnji u postupku javnom beležniku.

(2) Ako na području nadležnosti suda službeno sedište ima više javnih beležnika, poslovi se poveravaju po azbučnom redu prezimena javnih beležnika u imeniku.

(3) U poverenom postupku javni beležnik shodno primenjuje pravila koja važe za postupak koji mu je poveren, kada taj postupak obavlja sud ili drugi nadležni organ, uključujući i pravila o dostavljanju, traženju pravne pomoći i podataka. U poverenom postupku javni beležnik odlučuje rešenjem.

(4) Protiv rešenja kojim je javni beležnik okončao postupak koji mu je poveren, stranka ili treće lice koje učini verovatnim svoj pravni interes može podneti prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja.

(5) O prigovoru odlučuje sud koji bi po zakonu bio nadležan za vođenje postupka u prvom stepenu.

(6) U postupku povodom prigovora shodno se primenjuju odredbe zakona o prigovoru protiv platnog naloga.

(7) U toku postupka, po prigovoru stranke ili na osnovu prava nadzora, sud može, ako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi, oduzeti povereni posao javnom beležniku i rešiti ga sam ili poveriti drugom beležniku u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »