Carinski zakon

Vođenje evidencije

Član 135

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Držalac carinskog skladišta dužan je da vodi evidenciju o robi koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja na način koji odobri carinski organ. Ovo odobrenje nije potrebno ako carinski organ upravlja tim skladištem.

Roba koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja mora se evidentirati čim se unese u carinsko skladište.

Carinski organ može da oslobodi držaoca skladišta obaveze vođenja evidencije kada odgovornost iz člana 131. tač. 1) i 2) ovog zakona snosi isključivo korisnik skladišta i kada se roba smešta u carinsko skladište na osnovu pismene deklaracije u redovnom postupku ili isprava iz člana 101. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »