Carinski zakon

Smeštaj u carinsko skladište robe koja nije predmet postupka carinskog skladištenja

Član 136

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kad postoje opravdani ekonomski razlozi, a nema smetnji za sprovođenje carinskog nadzora, carinski organ može da odobri:.

1) da se u prostoru carinskog skladišta smesti domaća roba, osim robe navedene u članu 128. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) preradu strane robe u prostorima carinskog skladišta, u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja, u skladu sa uslovima za sprovođenje tog postupka, i 3) preradu strane robe u prostorima carinskog skladišta, u okviru postupka prerade pod carinskom kontrolom, u skladu sa uslovima za sprovođenje tog postupka.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana nad robom se ne sprovodi postupak carinskog skladištenja.

Carinski organ može da zahteva da se o robi iz stava 1. ovog člana vodi evidencija u skladu sa odredbama člana 135. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »