Carinski zakon

Obračun carinskog duga

Član 171

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako nastane carinski dug za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza, iznos duga određuje se na osnovu elemenata za obračun koji se primenjuju na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza, osim ako je propisom donetim na osnovu člana 168. ovog zakona predviđeno da se iznos duga utvrđuje na osnovu elemenata za obračun koji se primenjuju na dan određen u skladu sa članom 251. ovog zakona.

Ako carinski dug za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina nastane iz drugih razloga a ne zbog stavljanja robe u taj postupak, iznos duga biće razlika između iznosa uvoznih dažbina izračunatog u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana i iznosa koji treba platiti u skladu sa odredbom člana 170. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »