Carinski zakon

Carinski dug kada je roba bila stavljena u slobodan promet uz nižu stopu carine

Član 244

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je u skladu sa odredbama člana 239. ili člana 240. stav 1. tačka 1) ovog zakona carinski dug nastao u vezi sa robom koja je radi njene upotrebe u posebne svrhe bila stavljena u slobodan promet uz nižu stopu carine, iznos plaćen prilikom stavljanja robe u slobodan promet odbija se od iznosa carinskog duga.

Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju u slučaju kad carinski dug nastane u vezi sa ostacima ili otpacima koji preostanu posle uništenja takve robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »