Carinski zakon

Izračunavanje roka kod odloženog plaćanja

Član 264

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Rok u kojem se plaćanje odlaže je 30 dana i koji se izračunava na sledeći način:.

1) kada se plaćanje odlaže u skladu sa članom 263. stav 2. tačka 1) ovog zakona, taj rok se računa od dana knjiženja iznosa dažbine od strane carinskog organa. Kada se primenjuje član 258. ovog zakona, rok od 30 dana, skraćuje se za broj dana koji prelaze rok od dva dana potrebna za knjiženje iznosa;

2) kada se plaćanje odlaže u skladu sa članom 263. stav 2. tačka 2) ovog zakona, taj rok se računa od dana kada ističe odobreni rok. Skraćuje se za onaj broj dana koji odgovara polovini broja dana odobrenog roka;

3) kada se plaćanje odlaže u skladu sa članom 263. stav 2. tačka 3) ovog zakona, taj rok se računa od dana isteka roka u kojem se roba puštala. Skraćuje se za onaj broj dana koji odgovara polovini broja dana roka odobrenog za knjiženje ukupnog duga.

Kada je broj dana rokova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana neparan, broj dana koji treba da se oduzme od roka od 30 dana u skladu sa stavom 1. tač. 2) i 3) ovog člana jednak je polovini sledećeg najnižeg parnog broja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »