Carinski zakon

Uslovi i način povraćaja i otpusta duga

Član 273

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako se dokaže da u trenutku plaćanja carinski dug nije bio utvrđen u skladu sa zakonom ili je uknjižen protivno članu 259. stav 2. ovog zakona, carinski dug vraća se do tako utvrđenog iznosa.

Ako se dokaže da u trenutku knjiženja carinski dug nije bio zakonski utemeljen ili je uknjižen protivno članu 259. stav 2. ovog zakona, izvršiće se otpust carinskog duga do tako utvrđenog iznosa.

Carinski organ neće odobriti povraćaj ili otpust kad su činjenice koje su dovele do plaćanja ili knjiženja iznosa koji nije zakonski utemeljen posledica postupanja određenog lica suprotno propisima.

Carinski organ, na zahtev zainteresovanog lica, odobrava povraćaj ili otpust u roku od tri godine od dana kad je o iznosu duga obavešten dužnik. Carinski organ će produžiti ovaj rok ako lice pruži dokaze da je bilo sprečeno da zahtev podnese u navedenom roku zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile.

Carinski organ odobrava povraćaj ili otpust po službenoj dužnosti ako u roku od tri godine od dana kad je o iznosu duga obavešten dužnik utvrdi nepravilnosti iz st. 1. i 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »