Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 37

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dokazom o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, smatraće se sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, izdat od strane sertifikacionog tela iz člana 16. st. 2. i 3. ovog zakona koje je u zahtevu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake i zahtevu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, navedeno kao organizacija koja vrši kontrolu proizvoda, kojim se potvrđuje da kontrolisani proizvod poseduje sva ona posebna svojstva i kvalitet koji su navedeni u podacima o specifičnim karakteristikama proizvoda iz čl. 22. i 23. ovog zakona.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana ne sme biti stariji od tri meseca.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »