ZAKON o vodama

Plaćanje naknade

Član 156

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Naknada za korišćenje vodnog dobra plaća se za:.

1) korišćenje vode za namene iz člana 155. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona gde postoje uređaji za merenje količina vode – prema količini (m3) i kvalitetu zahvaćene vode;

2) flaširanje vode – prema količini (l) prodate flaširane vode, a za korišćenje vode u finalnom proizvodu prema količini (l) vode u tom proizvodu;

3) termalne vode – prema količini (m3) zahvaćene vode;

4) korišćenje vode za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, gde ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode – prema površini (ha) poljoprivrednog zemljišta koja se navodnjava;

5) komercijalni uzgoj ribe, gde ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode – prema površini (ha) i vrsti (hladnovodni i toplovodni) ribnjaka;

6) proizvodnju električne energije – prema količini proizvedene električne energije (kWh) na pragu hidroelektrane ili termoelektrane;

7) pogon drugih postrojenja – prema snazi postrojenja (kW);

8) pozajmište rečnih nanosa – prema vrsti pozajmišta (rečno korito, sprud u rečnom koritu, inundacija, starača, područje ugroženo erozijom i drugo) i količini (m3) izvađenog materijala, bez obzira na kvalitet tog materijala;

9) obavljanje privredne delatnosti na vodnom zemljištu – prema površini (m2) korišćenog zemljišta i vrsti delatnosti;

10) postavljanje privremenog objekta za obavljanje privredne delatnosti – prema površini (m2) i nameni privremenog objekta;

11) boravak i privez plovnog objekta - prema vrsti plovnog objekta, kategoriji površinskih voda i površini (m2) korišćenog vodnog tela površinske vode i obale;

12) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam – prema površini (m2) vodnog zemljišta koja se koristi, kategoriji korisnika (pravno ili fizičko lice) i nameni objekta.

Obveznik plaćanja naknade za korišćenje vode za navodnjavanje plaća 50% od visine te naknade, ako je objekat za navodnjavanje iz člana 18. stav 1. tačka 2) ovog zakona izgradio sopstvenim sredstvima, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zbir naknada za korišćenje vode, koju plaća obveznik iz člana 155. tačka 4) ovog zakona i naknade za ispuštenu vodu koju plaća obveznik iz člana 161. tačka 2) ovog zakona, ne može biti manji od 10% određene referentne cene vode.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, do određivanja referentne cene vode:.

1) lice iz člana 155. tačka 4) ovog zakona plaća naknadu za korišćenje vode prema količini (m3) i kvalitetu zahvaćene vode;

2) lice iz člana 161. tačka 2) ovog zakona plaća naknadu za ispuštenu vodu prema količini (m3) i vrsti ispuštene otpadne vode.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »