UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 6

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Devizni inspektor je dužan da o izvršenoj neposrednoj kontroli menjačkih poslova iz člana 4. ove uredbe sačini zapisnik o kontroli i dostavi ga menjaču, koji ima pravo da u roku od pet dana od dana prijema zapisnika dostavi primedbe na nalaz deviznog inspektora, sa dokazima u prilogu.

(2) Dopunu zapisnika o kontroli iz stava 1. ovog člana devizni inspektor sačinjava u slučaju kada se proverom navoda, iznetih u primedbama menjača, utvrdi činjenično stanje bitno različito od onog navedenog u zapisniku. Dopuna zapisnika o kontroli dostavlja se kontrolisanom menjaču.

(3) Devizni inspektor ne sačinjava dopunu zapisnika o kontroli kada utvrdi da se primedbe na zapisnik o kontroli odnose na promenu činjeničnog stanja nastalog nakon završene neposredne kontrole menjačkih poslova.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »