ZAKON o zaštiti od požara

Prekršaji pravnog lica

Član 82

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne donese sanacioni plan (član 16. stav 1);

2) ne obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca; ne obezbedi sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara; ne organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara (član 24 st. 1, 2. i 3);

3) ne donese Plan zaštite od požara (član 27. st. 1, 2. i 3);

4) ne donese Pravila zaštite od požara (član 28. stav 1);

5) ne istakne Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara na vidljivo mesto (član 28. stav 2);

6) ne pribavi saglasnost Ministarstva u skladu sa članom 33. stav 1, [link=34]članom 34. stav 1. i [link=35]članom 35. ovog zakona;

7) obavlja tehnološke procese na mestima i način suprotno [link=37]članu 37. st. 1. i 2. ovog zakona;

8) u objektima visokogradnje ne obezbedi uslove za sigurnu evakuaciju ljudi (član 40. stav 1);

9) ne ugradi materijale požarnih karakteristika u skladu sa standardima, ne pribavi izveštaj od ovlašćenog pravnog lica o požarnim karakteristikama i ne da ga na uvid nadležnom organu (član 40. stav 2);

10) ugrađene instalacije u objektima ne održava u ispravnom stanju i periodično ne kontroliše u skladu sa tehničkim propisima i standardima na koje se ti propisi pozivaju ([link=40]član 40. stav 3);

11) gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom ([link=41]član 41);

12) ne ugradi uređaje koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara ([link=42]član 42. stav 1);

13) ne ugradi uređaje koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara i uređaje koji omogućavaju blagovremeno gašenje požara (član 42. stav 2);

14) uređaje iz [link=42]člana 42. ovog zakona ne održava u ispravnom stanju i ne obezbedi njihovo stalno i nesmetano funkcionisanje ([link=43]član 43);

15) ne pribavi sertifikat od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti uređaja, opreme i instalacija i zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uređaja, opreme i instalacija ne stavi na uvid komisiji nadležnoj za tehnički prijem objekata ([link=44]član 44. stav 1);

16) ne proverava ispravnost instalacija u skladu sa [link=44]članom 44. stav 2. ovog zakona;

17) ne utvrdi preventivne mere zaštite od požara u planu upravljanja zaštićenog područja i ne pribavi saglasnost Ministarstva ([link=47]član 47);

18) smešta zapaljivi materijal na prostoru suprotno [link=48]članu 48. ovog zakona;

19) za vreme žetvenih radova ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara ([link=49]član 49. st. 1. i 2);

20) spaljuje ostatke strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru (član 50. stav 1);

21) ne organizuje protivpožarnu stražu ([link=51]član 51);

22) ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku ([link=53]član 53. st. 1. i 5);

23) lica koja rade na poslovima zaštite od požara ne pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i ne polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara ([link=55]član 55. stav 1).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana pravnom licu i preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

« Prethodni član Sledeći član »