ZAKON o zaštiti od požara

VI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 81

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 500.000. do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) obavlja poslove iz člana 24. ovog zakona a ne ispunjava propisane uslove i nema ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova (član 25. stav 1);

2) izrađuje Glavni projekat zaštite od požara a ne ispunjava propisane uslove (član 32. stav 1);

3) obavlja poslove iz člana 38. stav 1. ovog zakona a ne ispunjava propisane uslove;

4) o obavljenim proverama o ispravnosti stabilnih instalacija ne vodi evidenciju sa podacima o izvršenoj proveri i stručnom nalazu (član 44. st. 2. i 3);

5) izvodi posebnu obuku a ne ispunjava određene uslove i nema odobrenje Ministarstva (član 56. stav 1).

Za privredne prestupe iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do pet godina.

« Prethodni član Sledeći član »