Zakon o oznakama geografskog porekla

Izmena podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda

Član 61

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Svako lice iz člana 18. stav 2. ovog zakona, kao i lice kome je priznat status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, može zatražiti odobrenje za izmenu ili dopunu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda ukoliko su te izmene, odnosno dopune rezultat naučnih i tehničkih dostignuća, ili kada je izmena, odnosno dopuna posledica primene obaveznih veterinarskih, sanitarnih ili fitosanitarnih mera uvedenih posebnim propisima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži opis zatražene izmene, odnosno dopune i obrazložene razloge zbog kojih se traži izmena, odnosno dopuna.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o izmeni ili dopuni podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda samo ukoliko se time ne menjaju osnovna fizička, hemijska i organoleptička svojstva proizvoda.

U postupku po zahtevu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 27. ovog zakona.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »