Zakon o oznakama geografskog porekla

IX. PRESTANAK I UKIDANJE STATUSA OVLAŠĆENOG

KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Prestanak statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 69

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla prestaje i pre isteka roka iz člana 48. stav 1. ovog zakona:.

1) ako se ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla odrekne svog statusa – narednog dana od dana predaje organu nadležnom za poslove intelektualne svojine podneska o odricanju;

2) ako je na osnovu člana 67, odnosno člana 68. ovog zakona prestalo ime porekla, odnosno geografska oznaka, na osnovu odluke nadležnog organa – danom određenim tom odlukom;

3) ako je prestalo pravno lice, odnosno ako je umrlo fizičko lice koje ima status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla – danom prestanka, odnosno smrti, osim ako taj status nije prešao na pravne sledbenike pravnog lica.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »