Zakon o oznakama geografskog porekla

Ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 70

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na zahtev zainteresovanog lica, odnosno nadležnog organa, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o ukidanju rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ako utvrdi da su prestali da postoje uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, koji su predviđeni ovim zakonom.

U postupku po zahtevu za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla, dužan je da dokaže da postoje zakonom propisani uslovi za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Ako podnosilac zahteva za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, u toku postupka odustane od svog zahteva, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da nastavi postupak po službenoj dužnosti.

U postupku po zahtevu za ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla shodno se primenjuju odredbe člana 41. st. 2, 3. i 4. i člana 42. ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Licu koje je upisano kao ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla u odgovarajući registar, status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla prestaje narednog dana od dana pravosnažnosti rešenja o ukidanju rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »