Carinski zakon

Rokovi za plaćanje duga, obustava naplate

Član 260

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dužnik, koji je o iznosu duga obavešten u skladu sa članom 255. ovog zakona, plaća carinski dug u sledećim rokovima:.

1) ako nema pravo ni na jednu od olakšica propisanih u čl. 262. do 265. ovog zakona, plaćanje se vrši u predviđenom roku, koji ne prelazi osam dana od dana obaveštavanja dužnika o iznosu duga koji se potražuje, osim u slučaju iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

U slučaju objedinjavanja knjiženja pod uslovima propisanim u članu 258. stav 2. ovog zakona, utvrđuje se tako da se dužniku ne dozvoljava duži rok za plaćanje od onog kojeg bi dobio da mu je bilo odobreno odloženo plaćanje.

Carinski organ, na zahtev dužnika, može da odobri produženje roka, kada je iznos dažbine koji treba da se plati nastao kao posledica postupka naknadne naplate i to za period koji nije duži od roka koji je dužniku potreban da preduzme odgovarajuće radnje radi izmirivanja te obaveze;

2) ako ima pravo na neku od olakšica propisanih u čl. 262. do 265. ovog zakona, plaćanje se vrši najkasnije do isteka roka ili rokova utvrđenih u vezi sa tim olakšicama.

Rok za izvršenje obaveza dužnika za plaćanje duga miruje, ako je:.

1) podnet zahtev za otpis duga u skladu sa čl. 273, 275. i 276. ovog zakona, 2) roba zaplenjena s namerom da se oduzme u skladu s članom 271. stav 1. tačka 4) alineja 2 ili tačka 5) ovog zakona, ili

3) carinski dug nastao u skladu sa članom 239. ovog zakona i ima više dužnika.

Vlada može da propiše rokove iz stava 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »