ZAKON o volontiranju

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 32

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj organizator volontiranja sa svojstvom pravnog lica:.

1) ako prekrši načelo zabrane diskriminacije (član 6);

2) ako organizuje volontiranje u cilju sticanja dobiti ili volontiranjem zamenjuje rad (član 8);

3) ako zaključi ugovor o volontiranju sa maloletnim licem suprotno odredbama ovog zakona (član 11);

4) ako zaključi ugovor o volontiranju sa licem iz člana 12. stav 2. ovog zakona;

5) ako ne pribavi saglasnost ministarstva za organizovanje volontiranja u skladu sa odredbama ovog zakona (član 14);

6) ako ne zaključi ugovor o volontiranju sa volonterom u skladu sa odredbama ovog zakona (član 15. stav 3);

7) ako ne pribavi potvrdu od volontera pre zaključenja ugovora o volontiranju u skladu sa odredbama ovog zakona (član 18. stav 2);

8) ako volonteru ne izda potvrdu o volontiranju ili u potvrdu upiše netačne podatke (član 25);

9) ako ne vodi evidenciju o volontiranju u skladu sa ovim zakonom (član 28);

10) ako ne prijavi organizovanje volontiranja u skladu sa ovim zakonom (član 29);

11) ako ne dostavi izveštaj ministarstvu u skladu sa ovim zakonom (član 30);

12) ako ne postupi po rešenju inspektora rada, odnosno upravnog inspektora u skladu sa ovim zakonom (član 31).

Ako je prekršajem iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavljena imovinska korist, korist će se oduzeti.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »