ZAKON o zaštiti od požara

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Sistem zaštite od požara
Subjekti zaštite od požara
Pojmovi
Način ostvarivanja zaštite od požara
Obaveze subjekata zaštite od požara
Načelo zaštite
Načelo prevencije
Načelo stalnosti
Načelo jačanja svesti
Načelo javnosti
Načelo saradnje
Načelo solidarnosti
Načelo odgovornosti

II. PLANIRANjE I ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Strategija zaštite od požara
Sanacioni plan
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije
Autonomna pokrajina
Plan zaštite od požara autonomne pokrajine
Jedinica lokalne samouprave
Plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave
Kategorizacija prema ugroženosti od požara
Organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara
Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova
Zaštita od požara u objektima posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije
Plan zaštite od požara
Pravila zaštite od požara

III. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Zaštita od požara u prostornom i urbanističkom planu
Tehnička dokumentacija
Glavni projekat zaštite od požara
Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
Saglasnost Ministarstva
Saglasnost za posebne objekte
Saglasnost za deo objekta
Podobnost objekta za upotrebu
Tehnološki procesi
Projektovanje i izvođenje posebnih sistema
Poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema
Preventivne mere u objektima visokogradnje
Putevi, prolazi, platoi i slični prilazi objektima
Uređaji za otkrivanje i javljanje požara i uređaji za gašenje požara
Održavanje uređaja
Stabilne instalacije
Preventivne mere u prirodi
Zabrana loženja vatre u šumi
Zaštićena područja
Smeštanje zapaljivog materijala
Žetveni radovi
Spaljivanje na otvorenom prostoru
Protivpožarna straža
Uslovi za obavljanje poslova zaštite od požara
Osnovna obuka zaposlenih
Obavezno prisustvovanje obuci
Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara
Pravna lica koja izvode posebnu obuku
Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

IV. ORGANIZACIJA VATROGASNE SLUŽBE

Vatrogasne jedinice
Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice
Profesionalne vatrogasne jedinice lokalne samouprave
Prava, obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica
Stručni ispit
Stručno usavršavanje
Uniforma i interventna oprema
Vatrogasni savezi
Saradnja pri gašenju požara
Rukovođenje
Prava rukovodioca akcije
Evidencije
Operativne karte
Obaveze građana
Prava građana koji su učestvovala u gašenju požara

V. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAŠTITE

OD POŽARA

Nadzor
Inspektori
Vršenje uviđaja
Prava i dužnosti inspektora
Nalaganje mera
Ovlašćenja inspektora
Rešenja o zabrani
Nadzor nad građenjem objekata

VI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi
Prekršaji pravnog lica
Prekršaji odgovornog lica u državnom organu, organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Prekršaji fizičkog lica

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sporazum Ministarstva i jedinice lokalne samouprave
Usklađivanje poslovanja i opštih akata
Lica koja su položila stručni ispit
Nastavak postupaka
Prestanak važenja
Stupanje na snagu