ZAKON o javnom beležništvu

Deo prvi POLOŽAJ I DELATNOST

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Javno beležništvo i javni beležnici
Sticanje i prestanak statusa javnog beležnika
Javnobeležnička delatnost
Nespojivost javnobeležničke delatnosti  sa drugim poslovima
Vrste javnobeležničkih isprava
Javnobeležnička isprava kao javna isprava  i njena izvršnost
Strane javnobeležničke isprave
Dužnost zakonitog i savesnog postupanja
Službeno područje i službeno sedište
Pečat i štambilj
Udruživanje u Javnobeležničku komoru
Nadzor nad javnobeležničkom delatnošću

II. ORGANIZACIJA JAVNOG BELEŽNIŠTVA

1. Oblik obavljanja delatnosti i sedište

Oblik obavljanja javnobeležničke delatnosti
Javnobeležnička mesta
Službeno sedište i tabla
Službeno područje

2. Uslovi i načela obavljanja delatnosti

Upotreba jezika i pisma
Pečat, štambilj i potpis
Prostorije i oprema
Radno vreme
Početak delatnosti
Pretres javnobeležničke kancelarije i oduzimanje  dokumentacije i predmeta
Prestanak delatnosti

III. SUBJEKTI JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI

1. Imenovanje i razrešenje javnog beležnika

Uslovi za imenovanje
Nedostojnost
Nadležnost za imenovanje
Postupak imenovanja – raspisivanje i objavljivanje konkursa
Postupak imenovanja – podnošenje prijave
Zakletva
Razrešenje

2. Javnobeležnički pripravnici, pomoćnici, zamenici i vršioci dužnosti javnog beležnika

Javnobeležnički pripravnici
Uslovi za upis javnobeležničkog pripravnika u imenik
Potreba za javnobeležničkim pripravnicima
Pripravnički staž
Poslovi koje obavlja javnobeležnički pripravnik
Javnobeležnički pomoćnik
Uslovi za upis javnobeležničkog pomoćnika u imenik
Potreba za javnobeležničkim pomoćnikom
Izbor javnobeležničkog pomoćnika
Početak obavljanja posla javnobeležničkog pomoćnika
Poslovi koje obavlja javnobeležnički pomoćnik
Zaštita prava
Zakletva
Zarade
Javnobeležnički zamenik
Određivanje javnobeležničkog zamenika
Poslovi koje obavlja javnobeležnički zamenik
Vršilac dužnosti javnog beležnika
Zajedničke odredbe
Administrativno osoblje javnog beležnika

IV. JAVNOBELEŽNIČKA DELATNOST

1. Opšte odredbe

Opšta službena dužnost
Uskraćivanje preduzimanja radnji
Izuzeće javnog beležnika
Zabrana poslovne saradnje
Zabrana političke aktivnosti
Dužnost čuvanja javnobeležničke tajne
Naknada štete
Osiguranje od odgovornosti
Određivanje pritvora
Korišćenje pečata i štambilja
Dužnost vođenja evidencije

2. Oblik javnobeležničke isprave

Standardi formata i sredstva sačinjavanja
Prazna mesta i oznake brojeva
Reči i znakovi izvan teksta
Ispravljanje i dopunjavanje
Označavanje i povezivanje stranica
Potpisivanje i overa
Neoverena isprava
Isprava sačinjena u elektronskom obliku
Zapisivanje izjava

3. Postupak sačinjavanja javnobeležničke isprave

Svojstvo i sposobnosti stranke
Učesnici u postupku
Utvrđivanje identiteta
Svedok
Lice sa posebnim potrebama
Zastupanje poslovno nesposobne stranke
Zastupanje pravnog lica
Punomoćnik
Poučavanje stranke
Potpisivanje isprave

4. Javnobeležnički zapisi

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa
Drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa
Sadržina javnobeležničkog zapisa
Izvršnost javnobeležničkog zapisa

5. Javnobeležnički zapisnici

Isprave koje moraju imati oblik javnobeležničkog zapisnika
Činjenice o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici
Druge činjenice, radnje i izjave o kojima se sastavljaju  javnobeležnički zapisnici
Sadržina javnobeležničkog zapisnika

6. Javnobeležničke potvrde

Dužnost javnog beležnika da izda potvrdu
Ovlašćenje javnog beležnika da izda potvrdu

7. Javnobeležničke overe

(3) Overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija)

Overavanje prepisa isprava
Overa prevoda
Overa odluka organa upravljanja pravnog lica
Bliže uređenje overa

8. Povereni poslovi

Ograničenje u poveravanju poslova
Poveravanje poslova od strane suda

V. JAVNOBELEŽNIČKE KNJIGE I SPISI

1. Opšte odredbe

Čuvanje spisa i isprava
Čuvanje spisa u slučaju prestanka javnobeležničke delatnosti
Čuvanje spisa u slučaju odsustva ili sprečenosti
Dostavljanje zaveštanja (testamenta) i potvrde  o deponovanom zaveštanju

2. Knjige

Vođenje knjiga

3. Izvornik, prepis, overa i izdavanje javnobeležničkih isprava

Izvornik, otpravak, prepis i overa
Overa javnobeležničke isprave
Prilozi javnobeležničke isprave
Izdavanje izvornika javnobeležničke isprave
Izdavanje otpravka i prepisa javnobeležničke isprave

4. Čuvanje i obnavljanje isprava i spisa

Dužnost čuvanja određenih vrsta javnobeležničkih isprava
Način čuvanja javnobeležničkih isprava
Obnavljanje spisa i isprava

5. Arhiva

Predaja arhive u slučaju prestanka delatnosti  javnog beležnika
Predaja arhive u slučaju smrti javnog beležnika
Postupanje sa arhivom do popunjavanja javnobeležničkog mesta
Obnova i zamena nestalih spisa
Izdavanje izvornika ili otpravka isprava odloženih  u arhivu komore

Deo drugi UDRUŽIVANJE JAVNIH BELEŽNIKA I ODNOS PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA

I. KOMORA I NJENI ORGANI

Komora
Delokrug poslova
Statut i drugi opšti akti Komore
Izvori prihoda Komore
Organi Komore
Skupština Komore
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Predsednik
Disciplinska komisija
Disciplinski tužilac
Nagrada i naknada troškova članovima organa Komore
Obavljanje stručnih i administrativnih poslova
Pravno sredstvo protiv odluka organa Komore
Nadzor nad radom Komore
Predstavnici javnobeležničkih pomoćnika  i javnobeležničkih pripravnika

II. NAGRADA ZA RAD I NAKNADA TROŠKOVA

Nagrada za rad i naknada troškova
Javnobeležnička tarifa
Dospelost nagrade i naknade troškova
Potvrda i račun
Solidarno snošenje troškova
Sporovi o nagradi i naknadi troškova
Javni beležnik kao poverenik
Kontrola plaćanja javnobeležničkih taksi,  naknada i nagrada
Detaljnije uređenje

III. ORGANIZOVANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA

Uslovi za polaganje javnobeležničkog ispita
Podnošenje zahteva
Javnobeležnički ispit
Ispitna komisija
Uverenje
Evidencija

IV. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Disciplinska odgovornost i kazne
Disciplinske povrede
Kazne zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti
Kazne za disciplinski prestup
Izvršenje kazni za disciplinske povrede
Zastarelost
Disciplinski organi
Izvršni odbor Komore i disciplinska komisija
Komisija Ministarstva
Inicijativa i predlog za pokretanje postupka
Pokretanje postupka
Postupak po predlogu disciplinskog tužioca
Usmena rasprava
Žalba
Shodna primena propisa

Deo treći JAVNOBELEŽNIČKI DEPOZIT

I. PREDMETI I STAVLJANJE U DEPOZIT

Predmeti koje se mogu čuvati u depozitu
Odnos službenog sedišta javnog beležnika  i predaja predmeta
Isprave o deponovanom predmetu
Ovlašćenje javnog beležnika da odbije prijem u depozit
Čuvanje isprava o deponovanju

II. ČUVANJE I IZDAVANJE PREDMETA

Čuvanje predmeta
Obaveza predaje deponovanog predmeta
Ovlašćenja javnog beležnika posle isteka vremena depozita
Postupanje sa predmetom koji nije preuzet
Pravno dejstvo javnobeležničkog depozita
Shodna primena zakona i drugih propisa
Deo četvrti PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE