ZAKON o vodama

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja
Primena Zakona
Značenje pojmova

II. VODNO DOBRO

Pojam vodnog dobra
Javno vodno dobro
Podela voda
Vodna tela
Vodno zemljište2
Priobalno zemljište
Korišćenje vodnog zemljišta
Određivanje granica vodnog zemljišta
Pravo preče kupovine vodnog zemljišta

III. VODNI OBJEKTI

Pojam
Podela
Vodni objekti za uređenje vodotoka
Vodni objekti za zaštitu od poplava, erozije i bujica
Vodni objekti za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda – odvodnjavanje
Vodni objekti za korišćenje voda
Vodni objekti za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda
Vodni objekti za monitoring
Izgradnja, održavanje i upis u javne knjige
Sanacija vodnog objekta
Upravljanje vodnim objektima

IV. INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODAMA

1. Pojam, nadležnost i načela

Pojam i nadležnost
Načela

2. Teritorijalne osnove za upravljanje vodama

Jedinstven vodni prostor
Vodna područja
Melioraciono područje

3. Planska dokumenta za upravljanje vodama

Vrste

3.1.Strategija upravljanja vodama

Sadržina Strategije
Donošenje i noveliranje Strategije
Međusobna usaglašenost

3.2.Plan upravljanja vodama

Sadržina plana upravljanja
Donošenje plana upravljanja vodama
Noveliranje plana upravljanja vodama
Odstupanja od utvrđenih rokova za realizaciju plana upravljanja vodama
Strateška procena uticaja na životnu sredinu
Učešće javnosti u pripremi plana upravljanja vodama
Postupak po primedbama
Poseban plan upravljanja vodama

3.3.Godišnji program upravljanja vodama

4. Vodna delatnost

Pojam

4.1.Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

4.1.1. Uređenje vodotoka

4.1.2. Zaštita od štetnog dejstva voda

Zaštita od štetnog dejstva voda i upravljanje rizicima
Ugroženo područje
Preliminarna procena rizika od poplava
Karte ugroženosti i karte rizika od poplava
Plan upravljanja rizicima od poplava
Donošenje plana upravljanja rizicima od poplava
Preispitivanje i noveliranje plana upravljanja rizicima od poplava
Mere i radovi
Odbrana od poplava
Opšti plan za odbranu od poplava
Operativni plan za odbranu od poplava
Obaveze pravnog lica koje koristi brane sa akumulacionim i retenzionim basenima
Privremena zabrana saobraćaja
Izgradnja objekata saobraćajne infrastrukture
Mere i radovi za razbijanje leda
Dužnost obaveštavanja
Određivanje erozionog područja
Radovi i mere
Obezbeđivanje sredstava za radove i mere
Obaveza izvođenja radova i mera
Osmatranje i merenje

4.2.Uređenje i korišćenje voda 4.2.1. Uređenje voda

Opšte korišćenje voda
Posebno korišćenje voda
Privremeno ograničenje prava na posebno korišćenje voda
Status objekata po prestanku prava na posebno korišćenje voda
Namena, uslovi i prioriteti u korišćenju voda
Korišćenje vode pogodne za piće
Identifikacija vodnih tela i njihova zaštita
Obaveza kontrole kvaliteta i kvantiteta vode
Zdravstvena ispravnost vode i održavanje higijene u objektu
Vodna tela i izvorišta za regionalno snabdevanje vodom za piće
Zone sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće
Ispitivanje kvaliteta vode na izvorištima
Istražni radovi na izvorištu
Obaveze izvođača istražnih i drugih radova
Obezbeđivanje minimalnog održivog protoka
Uslovi za korišćenje vode
Kvalitet vode
Uslovi korišćenja
Projektovanje i izgradnja objekata i uređaja
4.2.2.4. Korišćenje voda za plovidbu
4.2.2.5. Korišćenje voda za uzgoj ribe
4.2.2.6. Korišćenje voda za sport, rekreaciju i turizam
Pravo na eksploataciju rečnih nanosa
Obaveze lica koje obavlja eksploataciju rečnih nanosa
Zabrana eksploatacije rečnih nanosa

4.3.Zaštita voda od zagađivanja 4.3.1. Pojam i granične vrednosti emisije

Pojam
Granične vrednosti emisije
Plan zaštite voda od zagađivanja
Donošenje plana
Usaglašavanje planova
Zabrane radi zaštite kvaliteta vode
Obaveza prečišćavanja otpadnih voda
Obaveza merenja količine i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda
Obaveza kontrole ispravnosti objekata
Obaveze u slučaju neposredne opasnosti od zagađivanja
Obaveza zaštite voda od zagađivanja sa plovnih objekata
Obaveza održavanja uređaja za mineralna ulja
Obaveza prijave zagađenja
Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
Praćenje havarijskog zagađenja
Monitoring statusa voda
Godišnji program monitoringa
Sprovođenje godišnjeg programa monitoringa
Registar zaštićenih oblasti
Klasifikacija vodnih tela površinskih i podzemnih voda

4.4.Izdavanje i oduzimanje licence

V. VODNA AKTA I VODNA DOKUMENTACIJA

1. Vodna akta

Vrste vodnih akata
Donošenje vodnih akata i odlučivanje po žalbi

1.1.Vodni uslovi

Izdavanje vodnih uslova
Važenje vodnih uslova
Objekti, radovi i planska dokumenta za koje se izdaju vodni uslovi
Ovlašćenje za izdavanje vodnih uslova

1.2.Vodna saglasnost

Izdavanje vodne saglasnosti
Rok važnosti i prenošenje prava
Prestanak važenja vodne saglasnosti

1.3.Vodna dozvola

Izdavanje vodne dozvole
Izdavanje vodne dozvole bez vodnih uslova i vodne saglasnosti
Izuzeci od obaveze izdavanja vodne dozvole
Prenos prava stečenih na osnovu vodne dozvole
Prestanak važenja vodne dozvole
Upotrebna dozvola

1.4.Vodni nalog

2. Vodna dokumentacija

Vrste vodne dokumentacije
Vodna knjiga
Vodni katastar
Sadržina i način vođenja vodnog katastra

VI. ZABRANE, OGRANIČENJE PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA I KORISNIKA VODNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH OBJEKATA

1. Zabrane i ograničenja

2. Obaveze

Radnje trpljenja
Preduzimanje radnji
Obaveze lica koja koriste objekte čijom izgradnjom se povišava nivo vode
Utvrđivanje prava službenosti
Priključenje na javni vodovod u seoskom naselju
Otklanjanje štete

VII. DRUGI SUBJEKTI UPRAVLJANJA VODAMA

1. Savet za vode

Osnivanje i delokrug rada
Poslovi Saveta

2. Nacionalna konferencija za vode

Osnivanje i sastav
Delokrug rada

3. Udruženje korisnika voda

4. Naučnoistraživačka organizacija

5. Javno preduzeće za regionalne i višenamenske hidrosisteme

VIII. INFORMISANJE I VODNI INFORMACIONI SISTEM

Informisanje
Vodni informacioni sistem
Uspostavljanje i vođenje vodnog informacionog sistema

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

1. Predmet finansiranja

2. Izvori sredstava

2.1.Korišćenje sredstava budžeta

2.2.Naknade za vode

Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Referentna cena vode
Namena
Izuzeci od plaćanja
Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Namena
Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Namena
Visina naknade za ispuštenu vodu i naknade za zagađivanje voda
Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Namena
Izuzetak od plaćanja
Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Namena
Osnov plaćanja
Obveznik plaćanja
Plaćanje naknade
Izuzetak od plaćanja
Namena

2.3.Koncesiona naknada

2.4.Ostali izvori finansiranja

3. Budžetski fondovi za vode 3.1 Budžetski fond za vode Republike Srbije

Osnivanje
Izvori finansiranja
Korišćenje sredstava Republičkog fonda

3.2.Budžetski fond za vode autonomne pokrajine

Osnivanje
Izvori finansiranja
Korišćenje sredstava Pokrajinskog fonda

4. Obračunavanje i plaćanje naknade za vode

Utvrđivanje visine naknade za vode
Obračun naknade za vode i zaduženja obveznika
Dostava podataka radi obračuna naknade za vode
Oslobađanje od plaćanja
Primena drugih propisa

X. NADZOR

Inspekcijski nadzor
Uslovi za obavljanje poslova vodnog inspektora
Službeno odelo i službena legitimacija
Prava i dužnosti vodnog inspektora
Prava i dužnosti sanitarnog inspektora
Prava i dužnosti inspektora za zaštitu životne sredine
Mere koje nalaže vodni inspektor
Mere koje nalaže sanitarni inspektor
Mere koje nalaže inspektor za zaštitu životne sredine
Nalaganje hitnih mera od strane vodnog inspektora
Nalaganje hitnih mera od strane inspektora za zaštitu životne sredine
Rešenje i žalba na rešenje
Uzimanje uzoraka vode

XI. KAZNENE ODREDBE

1. Krivična dela

Neovlašćeno punjenje i korišćenje akumulacije
Oštećenja pri eksploataciji rečnih nanosa

2. Privredni prestupi

3. Prekršaji

Prekršaj pravnog lica
Prekršaj preduzetnika
Prekršaj fizičkog lica
Neispunjavanje obaveza od strane vodnog inspektora, sanitarnog inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje poslovanja javnih vodoprivrednih preduzeća
Rok za pribavljanje licence
Usklađivanje sa planom upravljanja vodama
Rok za prenos vodnih objekata na javna vodoprivredna preduzeća
Postupanje po podnetim zahtevima za izdavanje vodne saglasnosti i vodne dozvole
Rok za donošenje akata od strane Vlade
Rok za donošenje planova i programa
Rok za utvrđivanje granica podslivova i melioracionih područja
Rok za utvrđivanje granica vodnog zemljišta
Rok za donošenje podzakonskih akata koje donosi ministar
Primena podzakonskih akata
Prestanak važenja ranijeg zakona
Stupanje na snagu zakona