Zakon o učeničkom i studentskom standardu

I . OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Učenički i studentski standard
Prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda
Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda
Obavljanje delatnosti

II . PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA I STUDENATA

Pravo učenika i studenata na smeštaj i ishranu
Pravo studenata na ishranu
Pravo učenika na vaspitni rad
Pravo na učenički kredit
Pravo na studentski kredit
Pravo na učeničku i studentsku stipendiju
Pravo učenika i studenata na odmor i oporavak
Pravo na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje
Pohvale i nagrade učenika u ustanovi
Obaveze i odgovornosti učenika i studenata u ustanovi
Povrede obaveza učenika i studenata
Vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika
Disciplinske mere i postupak za povredu obaveze studenta

III . USTANOVE

Vrste ustanova
Delatnost ustanova za smeštaj i ishranu
Delatnost odmarališta
Delatnost učeničkog, odnosno studentskog kulturnog centra
Druga delatnost
Osnivanje
Mreža ustanova
Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti
Radna jedinica ustanove
Dozvola za rad
Statusne promene i promene naziva i sedišta
Zabrana rada ustanove i oduzimanje dozvole za rad
Ukidanje ustanove
Druga organizacija
Registar ustanova i drugih organizacija
Odgovornost ustanove za bezbednost učenika, odnosno studenata i zaposlenih
Pravila ponašanja u ustanovi
Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi
Zabrana oružja, eksplozivnih i drugih materijala, opojnih droga i alkohola u ustanovi
Zabrana stranačkog i verskog organizovanja i delovanja u ustanovi
Statut ustanove
Razvojni plan ustanove
Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda
Godišnji plan rada
Prekid rada u ustanovi
Saradnja i povezivanje ustanova
Evidencija
Imovina ustanova

IV . ORGANI USTANOVA

Organi ustanove

Organi ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Upravni odbor
Upravni odbor ustanova učeničkog standarda
Upravni odbor ustanova studentskog standarda
Nadležnost upravnog odbora
Razrešenje predsednika i članova upravnog odbora
Direktor ustanove
Imenovanje direktora
Nadležnost i odgovornost direktora
Prestanak dužnosti direktora
Prava direktora ustanove po prestanku dužnosti
Vršilac dužnosti direktora
Pedagoško veće

V . ZAPOSLENI U USTANOVI

Vaspitači i stručni saradnici
Zadatak vaspitača, psihologa i pedagoga
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Uslovi za rad vaspitača, psihologa i pedagoga
Vaspitač, psiholog i pedagog – pripravnik
Licenca i registar vaspitača, psihologa i pedagoga
Izdavanje licence
Oduzimanje licence
Usavršavanje zaposlenih
Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovi

VI . REPUBLIČKI FOND ZA RAZVOJ NAUČNOG I UMETNIČKOG PODMLATKA

Osnivanje i ciljevi Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
Status i položaj Fonda
Zadaci Fonda
Sredstva Fonda
Organi Fonda
Upravni odbor Fonda
Nadležnost upravnog odbora Fonda
Direktor
Nadležnost direktora
Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova
Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, odnosno studente
Konkurs za dodelu stipendija

VII . FINANSIRANJE PRAVA UČENIKA I STUDENATA

Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda
Sredstva za ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu

VIII . FINANSIRANJE RADA USTANOVA

Izvori finansiranja
Sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije
Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova

IX . FINANSIRANJE PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA

X . POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

XI . USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO

I METOHIJA

XII . NADZOR

Uslovi za inspektora
Stručno-pedagoški nadzor u domu učenika, odnosno učeničkom centru