Carinski zakon

DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE

GLAVA I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA

Sadržaj i primena zakona
Cilj zakona
Carinsko područje Republike Srbije
Informacione tehnologije
Definicije

GLAVA II OPŠTE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PRAVA I OBAVEZE LICA U ODNOSU NA CARINSKE PROPISE

ODELJAK 1 PRAVO ZASTUPANJA

Zastupanje
Posredno zastupanje

ODELJAK 2 OVLAŠĆENIPRIVREDNI SUBJEKTI

Kriterijumi za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta
Propisivanje uslova radi primene kriterijuma

ODELJAK 3 ODLUKE KOJE SE ODNOSE NA PRIMENU CARINSKIH PROPISA

Donošenje odluka
Žalba na odluku i odlaganje izvršenja odluke
Upravni spor
Poništavanje odluke
Ukidanje ili izmena odluke

ODELJAK 4 PRIMENA OSTALIH PROPISA

Primena međunarodnih ugovora
Primena propisa koji uređuju naplatu uvoznih i izvoznih dažbina, ostalih dažbina, poreza i taksa

ODELJAK 5 OBAVEŠTENJA O PRIMENICARINSKIH PROPISA

Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe i o poreklu robe
Propisivanje bližih uslova za izdavanje obaveštenja i obavezujućih obaveštenja

ODELJAK 6 OSTALE ODREDBE

Naknada za usluge carinskog organa
Carinska kontrola, analiza rizika, saradnja organa
Obaveza podnošenja isprava
Obaveza vođenja knjigovodstvene evidencije
Tajnost podataka
Čuvanje isprava
Period, datum ili rok
Pojednostavljenje carinskih formalnosti i kontrola

ODELJAK 7 OBAVEŠTAVANJE O CARINSKOJ ROBI

Obaveza drugih državnih organa u vezi sa carinskom robom

DEO DRUGI ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH SE OBRAČUNAVAJU UVOZNE ILI IZVOZNE DAŽBINE, KAO I OSTALE MERE PREDVIĐENE U TRGOVINI ROBOM

GLAVA I OBJEDINJENA CARINSKA TARIFA I TARIFNO SVRSTAVANJE ROBE

Carinska tarifa
Tarifno svrstavanje robe

GLAVA II POREKLO ROBE

ODELJAK 1 NEPREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Roba u potpunosti dobijena ili proizvedena
Poslednja bitna prerada ili obrada
Nedovoljna prerada ili obrada
Isprava o poreklu robe i dodatni dokazi

ODELJAK 2 PREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

GLAVA III CARINSKA VREDNOST ROBE

Svrha određivanja carinske vrednosti
Transakcijska vrednost
Istovetna roba
Slična roba
Drugi načini utvrđivanja carinske vrednosti
Jedinična cena (metod dedukcije)
Obračunata vrednost
Utvrđivanje carinske vrednosti na drugi odgovarajući način
Troškovi i izdaci koji ulaze u carinsku vrednost
Troškovi i izdaci koji ne ulaze u carinsku vrednost
Sniženja i gotovinski popusti
Roba uvezena bez plaćanja protivvrednosti, privremeno uvezena roba, roba uvezena po osnovu zakupa ili lizinga, oštećena roba
Obaveštenje uvoznika
Obaveze deklaranta, odnosno uvoznika
Isporuka više vrsta robe koje podležu različitim stopama carine
Prava i obaveze carinskog organa koji utvrđuje carinsku vrednost
Preračunavanje strane valute
Puštanje robe pre konačnog utvrđivanja carinske vrednosti
Odredbe čl. 39. do 55. ovog zakona neće se primenjivati na određivanje carinske vrednosti robe, koja je pre stavljanja u slobodan promet bila predmet drugih oblika carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe, ako je odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona, propisan drugačiji način određivanja carinske vrednosti robe koja se stavlja u slobodan promet. bliži uslovi i način utvrđivanja carinske vrednosti
Posebna pravila

DEO TREĆI STATUS UVEZENE ROBE OD ULASKA U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE IODREĐIVANJE CARINSKIDOZVOLJENOG POSTUPANJA ILI UPOTREBE

GLAVA I ULAZAK ROBE U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE

Granični prelazi
Prethodna deklaracija
Podnošenje prethodne deklaracije
Izmena i dopuna prethodne deklaracije
Carinski nadzor i kontrola
Prevoz robe od carinske linije do mesta dopremanja
Nepredviđene okolnosti ili viša sila

GLAVA II DOPREMANJE ROBE CARINARNICI

Dopremanje robe
Primena propisa
Prethodni pregled robe

GLAVA III SAŽETA DEKLARACIJA I ISTOVAR ROBE KOJA JE DOPREMLJENA CARINARNICI

Podnošenje sažete deklaracije
Oblik i sadržina sažete deklaracije, podnosilac
Poštanski saobraćaj i putnički promet
Istovar ili pretovar robe
Premeštanje robe

CARINSKOM ORGANU ODREDICARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE ILI UPOTREBA

GLAVA IV OBAVEZA DA SE ZA ROBU KOJA JE DOPREMLJENA

Određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe
Rokovi za određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe

GLAVA V PRIVREMENI SMEŠTAJ ROBE

Privremeni smeštaj dopremljene robe
Mesto i obezbeđenje privremenog smeštaja
Postupanje s robom u privremenom smeštaju
Postupanje s robom ako je prekoračen rok

GLAVA VI ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU KOD PREVOZA STRANE ROBE U TRANZITU

Odredbe za robu u tranzitu
Odredbe za dopremanje strane robe u tranzitnom postupku

GLAVA VII OSTALE ODREDBE

Uništenje dopremljene robe
Neovlašćeni unos robe

DEO ČETVRTI CARINSKI DOZVOLJENO POSTUPANJE

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

ILIUPOTREBA ROBE

Određivanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe

GLAVA II CARINSKI POSTUPCI

ODELJAK 1 STAVLJANJE ROBE U CARINSKIPOSTUPAK

Obaveza podnošenja deklaracije
Carinski organi za carinjenje određenih vrsta robe
Oblici deklaracije
Popunjavanje deklaracije
Prihvatanje deklaracije
Deklarant
Izmena i dopuna deklaracije
Poništavanje deklaracije
Primena propisa
Provera deklaracije
Pregled robe i uzimanje uzoraka
Delimični pregled robe
Rezultati provere
Mere za obezbeđenje istovetnosti robe
Puštanje robe
Obezbeđenje carinskog duga pre puštanja robe
Vraćanje robe u inostranstvo, oduzimanje i prodaja robe
Pojednostavljene deklaracije
Primena zakona prilikom podnošenja drugih oblika deklaracija

ODELJAK 2 STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET

Niža stopa carine
Zajednička stopa carine
Jedinstvena stopa carine
Carinski nadzor nad robom stavljenom u slobodan promet po sniženoj stopi carine ili bez plaćanja uvoznih dažbina
Kada roba gubi status domaće robe

POSTUPCISA EKONOMSKIM DEJSTVOM

A.Zajedničke odredbe

ODELJAK 3 CARINSKIPOSTUPCI SA ODLAGANJEM I CARINSKI

Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom
Odobrenje za carinski postupak sa ekonomskim dejstvom
Uslovi za davanje odobrenja
Sadržaj odobrenja
Roba dobijena od robe stavljene u carinski postupak sa odlaganjem
Polaganje obezbeđenja
Završetak carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom
Prenos prava i obaveza nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

B.Postupak tranzita I . Spoljni tranzit – Opšte odredbe

Spoljni tranzit, tranzit robe stavljene u carinski postupak sa ekonomskim dejstvom
Završetak postupka spoljnog tranzita
Postupak tranzita na području treće države
Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku
Slučajevi u kojima se ne polaže obezbeđenje
Odgovornost principala
Propisi za sprovođenje, pojednostavljeni postupci
Pojam unutrašnjeg tranzita, način kretanja robe
Propisivanje uslova za kretanje domaće robe
Primena postupka unutrašnjeg tranzita

V . Postupak carinskog skladištenja

Roba koja se skladišti u carinskom skladištu
Vrste carinskih skladišta, držalac i korisnik skladišta
Odobrenje za upravljanje carinskim skladištem
Obaveze držaoca skladišta
Obaveze korisnika skladišta
Prenošenje prava i obaveze držaoca skladišta
Polaganje obezbeđenja
Vođenje evidencije
Smeštaj u carinsko skladište robe koja nije predmet postupka carinskog skladištenja
Rok držanja robe u skladištu
Uobičajeni oblici postupanja
Privremeno iznošenje robe
Premeštaj robe
Carinska vrednost skladištene robe
Domaća roba zaštićena merama poljoprivredne politike

D.Aktivno oplemenjivanje IOpšte odredbe

Postupak aktivnog oplemenjivanja
Upotreba ekvivalentne robe
Davanje odobrenja
Rok za izvoz ili ponovni izvoz robe, propisi za sprovođenje
Normativ
Propisi za sprovođenje
Način određivanja carinskog duga
Posebni slučajevi određivanja carinskog duga
Oplemenjivanje van carinskog područja Republike Srbije i određivanje carinske vrednosti
Uslovi za sistem povraćaja
Označavanje deklaracije
Odredbe koje se ne primenjuju
Šta se ne smatra izvozom
Uslovi i način povraćaja ili otpusta uvoznih dažbina

E.Postupak prerade pod carinskom kontrolom

Postupak prerade
Propisi za sprovođenje
Davanje odobrenja
Uslovi za davanje odobrenja
Primena drugih odredaba
Utvrđivanje carinskog duga
Preferencijalni tarifni tretman

Đ. Postupak privremenog uvoza

Pojam
Davanje odobrenja
Odbijanje zahteva
Rok
Potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
Delimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
Obračun delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina
Obračun carinskog duga

E.Postupak pasivnog oplemenjivanja I . Opšte odredbe

Pojam
Ograničenja
Uslovi za davanje odobrenja
Rok
Uslovi za odobravanje potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina
Način utvrđivanja potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina
Popravka bez plaćanja
Popravka uz plaćanje
Sistem standardne zamene
Proizvod za zamenu
Odobravanje sistema standardne zamene
Prethodni uvoz
Iznos koja se odbija u slučaju prethodnog uvoza
Odredbe koje se ne primenjuju
Mere trgovinske politike

ODELJAK 4. POSTUPAK IZVOZA

Pojam
Uslovi za izvoz robe
Privremeni izvoz robe

ILIUPOTREBE ROBE

GLAVA III DRUGI OBLICI CARINSKI DOZVOLJENOG POSTUPANJA

ODELJAK 1 SLOBODNE ZONE ISLOBODNA SKLADIŠTA A.Opšte odredbe

Pojam
Ulaz i izlaz u slobodnu zonu ili slobodno skladište, izgradnja objekata u slobodnoj zoni
Carinski nadzor
Smeštanje robe u slobodnoj zoni i slobodnom skladištu
Dopremanje robe smeštene u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu carinskom organu
Rok
Uslovi za obavljanje privredne delatnosti u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu
Delatnosti u zoni
Domaća roba obuhvaćena posebnim merama poljoprivredne politike
Posebni uslovi
Evidencija
Iznošenje robe
Carinska vrednost i obračun carinskog duga
Postupanje sa domaćom robom koja podleže merama poljoprivredne politike
Dokaz o statusu robe
Primena propisa
Snabdevanje vazduhoplova
Slobodne carinske prodavnice

ODELJAK 2 PONOVNIIZVOZ, UNIŠTENJE I USTUPANJE ROBE U KORIST DRŽAVE

Pojam i uslovi

DEO PETI ROBA KOJA NAPUŠTA CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE

Roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije, rokovi i uslovi
Deklaracija
Sažeta deklaracija
Podnošenje sažete deklaracije
Carinski nadzor nad robom koja napušta carinsko područje Republike Srbije

DEO ŠESTI CARINSKE POVLASTICE

GLAVA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica
Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za fizička lica
Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za pravna i druga lica
Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine
Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina
Raspolaganje sa robom koja je oslobođena plaćanja ili na koju se ne plaćaju carinske dažbine

GLAVA II POVRAĆAJ ROBE

Pojam, rok, uslovi
Uslov uvoza robe u istom stanju, odstupanje
Roba iz postupka aktivnog oplemenjivanja

GLAVA III PROIZVODI MORSKOG RIBOLOVA I DRUGI PROIZVODI IZVAĐENI IZ MORA

Roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina

DEO SEDMI CARINSKI DUG I OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA

GLAVA I OBEZBEĐENJE ZA NAPLATU CARINSKOG DUGA

Polaganje obezbeđenja
Drugi slučajevi polaganja obezbeđenja
Zajedničko obezbeđenje
Visina obezbeđenja
Oblici obezbeđenja
Deponovanje gotovine
Bankarska garancija
Izbor oblika obezbeđenja
Odbijanje obezbeđenja
Dodatno ili novo obezbeđenje
Prestanak obezbeđenja
Propisivanje odstupanja

GLAVA II NASTANAK CARINSKOG DUGA

Carinski dug kod nezakonitog unošenja robe
Carinski dug kod izuzimanja robe ispod carinskog nadzora
Carinski dug zbog neispunjavanja obaveza ili uslova
Carinski dug zbog nepravilnog postupanja ili upotrebe robe u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu
Kada carinski dug ne nastaje
Ostaci ili otpaci kod uništenja robe
Carinski dug kada je roba bila stavljena u slobodan promet uz nižu stopu carine
Nastanak carinskog duga pri izvozu kada je podneta deklaracija
Nastanak carinskog duga pri izvozu kada nije podneta deklaracija
Drugi slučajevi nastanka carinskog duga pri izvozu
Carinski dug za robu koja podleže merama zabrane ili ograničenja
Carinski dug za robu za koju je propisan povlašćeni tarifni tretman
Solidarna odgovornost
Pravila koja se primenjuju kod obračuna carinskog duga
Mesto nastanka carinskog duga
Povoljniji tarifni tretman predviđen međunarodnim sporazumom

GLAVA III OBRAČUN I NAPLATA CARINSKOG DUGA

Utvrđivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina
Obaveštavanje dužnika o dugu
Rokovi za obaveštavanje dužnika o dugu
Knjiženje
Rokovi knjiženja duga
Naknadno knjiženje
Rokovi za plaćanje duga, obustava naplate
Načini plaćanja
Pojam odloženog plaćanja
Odobravanje odloženog plaćanja
Izračunavanje roka kod odloženog plaćanja
Neodobravanje odloženog plaćanja
Plaćanje dažbina pre isteka roka
Treće lice
Prinudna naplata carinskog duga
Obračun kamate
Zastarevanje carinskog duga

GLAVA IV GAŠENJE CARINSKOG DUGA

Načini gašenja carinskog duga

GLAVA V POVRAĆAJ I OTPUST CARINSKOG DUGA

Definicije
Uslovi i način povraćaja i otpusta duga
Povraćaj carinskog duga kod poništavanja deklaracije
Povraćaj ili otpust carinskog duga za robu sa nedostatkom
Drugi slučajevi povraćaja ili otpusta carinskog duga
Iznos za koji se neće odobriti povraćaj ili otpust carinskog duga
Kamata kod povraćaja duga
Vraćanje kamata i obaveza plaćanja prvobitno utvrđenog duga

DEO OSMI MERE ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

Uvoz, izvoz ili tranzit robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine
Postupanje carinskog organa na zahtev nosioca prava intelektualne svojine
Postupanje carinskog organa po službenoj dužnosti
Naknada štete
Obaveštenje o prekidu carinskog postupka
Pregled robe
Kada se mere za zaštitu prava intelektualne svojine ne primenjuju
Propisivanje uslova i načina za primenu mera

DEO DEVETI PRODAJA CARINSKE ROBE I RASPORED PRIHODA

Prodaja carinske robe, propisivanje uslova i načina prodaje
Ustupanje robe bez naknade, uništenje robe
Raspored prihoda

DEO DESETI POVREDA CARINSKIH PROPISA

GLAVA I CARINSKI PREKRŠAJI

I. Opšte odredbe

Pojam

II. Prekršaji i kazne

Odgovornost drugog lica
Mandatna kazna

III. Zaštitne mere

Oduzimanje robe
Oduzimanje prevoznog sredstva
Plaćanje novčane kazne u ratama
Plaćanje zatezne kamate

IV. Organi za vođenje prekršajnog postupka

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka
Hitan prekršajni postupak
Žalba
Zastarevanje
Primena odredaba Zakona o prekršajima

DEO JEDANAESTI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Carinske povlastice
Carinski postupci
Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
Propisi koji prestaju da važe
Stupanje na snagu