Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 338

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izriče se kumulativno vozaču za povrede odredbi iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 29. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ako se uređaj koristi,

2) člana31. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

3) člana 35. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, 4) člana 36. st. 1, 2. i 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

5) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje četiri meseca, ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje 30 dana, vozaču koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

8) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3) – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 45. stav 1. tačka 4). – u trajanju od najmanje četiri meseca ukoliko se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4) – u trajanju od najmanje 30 dana vozaču koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 53. st. 1, 2. i 3, – u trajanju od najmanje tri meseca,

12) člana 54. stav 2, – u trajanju od najmanje 30 dana, 13) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15), – u trajanju od najmanje tri meseca,

14) člana 55. st. 2. i 3. tač. 1) i 2), – u trajanju od najmanje 30 dana,

15) člana 57. stav 1, – u trajanju od najmanje 30 dana,

16) člana 58. stav 1.- u trajanju od najmanje 30 dana,

17) člana 74. – u trajanju od najmanje tri meseca,

18) člana 77. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

19) člana 78. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

20) člana 79. stav 1. – u trajanju od najmanje 30 dana,

21) člana 89. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

22) člana 99. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

23) člana 99. st. 5. i 6. – u trajanju od najmanje dva meseca,

24) člana 100. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se u vozilu nalaze deca mlađa od 12 godina ili upravlja autobusom kojim se prevoze putnici, odnosno drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

25) člana 101. – u trajanju od najmanje tri meseca,

26) člana 102. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se vozilo kreće autoputem,

27) člana 103. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

28) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca ukoliko se vozač polukružno okreće vozilom,

29) člana 105. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se kreće unazad saobraćajnom trakom, 30) člana 107. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

31) člana 109. st. 1. i 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

32) člana 110. – u trajanju od najmanje šest meseci,

33) člana 112. stav 1. tačka 3) – u trajanju od najmanje tri meseca, 34) člana 118. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

35) člana 120. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana, ukoliko su putnici deca mlađa od 12 godina, 36) člana 121. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

37) člana 142. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

38) člana 143. stav 2. – u trajanju od najmanje 30 dana,

39) člana 144. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,

40) člana 145. stav 5. – u trajanju od najmanje četiri meseca,

41) člana 147. stav 5. – u trajanju od najmanje tri meseca, 42) člana 161. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

43) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje dva meseca, vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

44) člana 162. stav 1. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

45) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje dva meseca vozaču koji se kreće brzinom koja je za 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

46) člana 163. stav 2. – u trajanju od najmanje pet meseci vozaču koji se kreće brzinom koja je za 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

47) člana 166. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca,

48) člana 171. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

49) člana 174. stav 1. – u trajanju od najmanje šest meseci,

50) člana 178. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca vozaču kome je istekao rok važenja vozačke dozvole više od šest meseci, vozaču kome nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

51) člana 182. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,

52) člana 182. stav 4. – u trajanju od najmanje 30 dana u slučaju noćne vožnje, 53) člana 183. stav 3. – u trajanju od najmanje 30 dana,

54) člana 187. stav 2. – u trajanju od najmanje šest meseci za vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

55) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje tri meseca kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,

56) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje šest meseci za lica u stanju teške alkoholisanosti,

57) člana 187. st. 2. i 4. – u trajanju od najmanje osam meseci za lice u stanju veoma teške alkoholisanosti,

58) člana 205. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, vozaču tramvaja kome je istekla važnost vozačke dozvole, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem za više od šest meseci,

59) člana 268. stav 1. – u trajanju od najmanje tri meseca, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

60) člana 287. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

61) člana 288. stav 3. – u trajanju od najmanje tri meseca,

62) člana 290. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca,

63) člana 293. stav 2. – u trajanju od najmanje tri meseca.

(2) Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom može se izreći i za druge prekršaje za koje se postupak vodi pred organom za prekršaje.

(3) Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona je za osnovni oblik tog prekršaja predviđeno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, trajanje te zaštitne mere će se produžiti za dva meseca, a najviše do 12 meseci.

(4) Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja „Obaveze vozača prema pešacima” učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.

(5) Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se propisano trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom za taj prekršaj uvećati za dva meseca.

« Prethodni član Sledeći član »